Aj pôžička „bez papiera“ má svoje pravidlá

Ingrid Judinová 0

Požičali ste peniaze niekomu z rodiny, priateľovi ako sa hovorí na dobré slovo?

Či už na zaplatenie daní, jarných prázdnin, lyžiarskych výcvikov alebo aktuálne na servis auta po vyčíňaní zimy a všade číhajúcich výtlkov…

Aké práva a povinnosti majú obe strany v takomto prípade?

Radí Ingrid Judinová, právnička zo spoločnosti Provident Financial

Ako požičať a pokojne spávať

Ak ste sa rozhodli, že pôžičku poskytnete a „papier“ nepotrebujete, mali by ste myslieť aspoň na svedka, ktorý bude prítomný pri odovzdávaní peňazí, dohodnúť sa na spôsobe a termíne vrátenia obnosu.

Archivujte si emailovú komunikáciu, alebo esemesky, ktoré sa pôžičky týkajú.

Ak už neexistuje dohoda na papieri, peniaze vložte alebo preveďte na účet. Do popisu pokojne napíšte napríklad – pôžička, svoje meno a priezvisko. Máte tak doklad o výške pôžičky a dátume jej poskytnutia

V prípade, že ide o väčšiu sumu, spíšte zmluvu s jednoduchými náležitosťami – kto je veriteľ, kto dlžník, výška pôžičky číslom i slovom, dátum odovzdania peňazí a vrátenia, podmienky v prípade nedodržania termínu vrátenia, či výšku úroku z omeškania, ak ste sa na ňom dohodli… Aj bez notárskej pečiatky je zmluva platným dokumentom.

Keď dlžník dlh nespláca podľa dohody

Veriteľ  sa môže pokúsiť nájsť s dlžníkom vhodné riešenie vzniknutej situácie, môže sa dohodnúť, že po dobu napr. troch mesiacov bude akceptovať znížené splátky alebo že počas tejto doby dlžník nebude dlh splácať, a následne po skončení dohodnutej doby bude ďalej pokračovať v platení dohodnutých splátok.

V prípade ak dohoda nie je možná, jediná možnosť je vymáhať dlh súdnou cestou, a tak zabezpečiť splácanie dlhu.

Čo v prípade, keď dlžník zomrie – kto vráti dlh?

V prípade ak dlžník zomrie stáva sa dlh súčasťou dedičstva, v tomto prípade je potrebné sa uistiť, že pohľadávka veriteľa bude prihlásená do dedičského konania. Následne dedič/dedičia budú zodpovední za plnenie dlhu v pomere akom budú zaviazaní v zmysle rozhodnutia v dedičskom konaní. Zároveň platí zásada, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Ako postupovať, keď dlžník preukázateľne nemôže dlh splácať?

V tomto prípade možno spísať dokument – Uznanie dlhu, v ktorom dlžník uzná svoj dlh čo do dôvodu a výšky (to znamená z akého dôvodu dlh vznikol a aká je jeho aktuálna výška) a zároveň prisľúbi, že dlh zaplatí.

Tento dokument  umožní zastavenie plynutia pôvodnej premlčacej lehoty (3 roky) a namiesto nej odo dňa keď bolo podpísané uznanie dlhu začne plynúť nová 10- ročná premlčacia doba. Veriteľovi umožní tento dokument to, že nemusí v prípade sporu dokazovať, že dlh v čase jeho uznania existoval, a zároveň sa predĺži premlčacia doba, čo umožní veriteľovi vymáhať svoju pohľadávku platne aj neskôr t.j. aj po uplynutí štandardnej 3- ročnej premlčacej lehoty.

Aké je východisko, keď sa dlžník zámerne vyhýba plateniu, preberá zodpovednosť niekto iný?

Ak sa dlžník vyhýba plateniu, veriteľ má možnosť vymáhať si svoju pohľadávku súdnou cestou. Občiansky zákonník ale umožňuje, aby dlh za dlžníka prevzala aj iná osoba, ktorá sa môže písomne dohodnúť s veriteľom, že za dlžníka dlh splní, v tomto prípade sa súhlas dlžníka nevyžaduje a nový dlžník sa stáva dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi t.j. spolu zodpovedajú za dlh.

Právna úprava tiež umožňuje písomnú dohodu dlžníka s inou osobou o tom, že preberá jeho dlh t.j. že nový dlžník nastúpi na miesto pôvodného dlžníka, ale veriteľ musí s týmto úkonom súhlasiť inak je takáto dohoda neúčinná.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár