Kedy je matka dosť osamelá na to, aby získala viac peňazí od štátu?

Kristína Turnerová Kováčiková 0

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene však patrí dlhšia materská dovolenka, a to v trvaní 37 týždňov. Na dlhšiu materskú dovolenku má nárok nielen osamelá slobodná mamička. Za osamelú ženu sa považuje aj vdova, či rozvedená.

V praxi sa však môže stať, že mama, ktorá je samoživiteľka, nebude poberať dlhšiu materskú a naopak, získa ju žena, ktorá v skutočnosti nie je osamelá: len nie je so svojim partnerom zosobášená.

Shutterstock

Osamelá osoba na účely poskytovania materského je poistenka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Dôležité je slovo „sama.“

Podmienka osamelosti nie je splnená, ak poistenka žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti.

Je jedno, či poistenka žije v spoločnej domácnosti s otcom svojho dieťaťa, so svojimi rodičmi alebo súrodencami. Stačí, že žije s niekým a spoločne uhrádzajú náklady na domácnosť. Pritom môžu mať aj rozdielny trvalý pobyt.

Pri posudzovaní spoločnej domácnosti nie je podstatné, kde má osoba trvalý pobyt podľa občianskeho preukazu, ale to, kde sa fyzicky zdržiava, kde prispieva a pomáha na chod domácnosti.

Podmienka osamelosti sa preukazuje ku koncu 34. týždňa poberania materského. Vtedy mama predkladá príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vypláca materské, čestné vyhlásenie o osamelosti, ktoré sa považuje za žiadosť o predĺženie poberania materského. 

Tlačivo Čestné vyhlásenie o osamelosti si poistenka môže vyžiadať v pobočke alebo ho napísať aj sama.  

Vyhlásenie musí obsahovať

  • identifikačné údaje matky
  • dôvod jej osamelosti;
  • údaje, či žije sama alebo s inou fyzickou osobou;
  • či náklady na domácnosť uhrádzajú spolu alebo len sama;
  • uvedie tiež, že si je vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutočnosti nezakladali na pravde.

Predstavme si situáciu, keď napríklad tehotná žena príde o manžela pri autonehode a ovdovie. Nemá peniaze na splácanie hypotéky, predá byt a na čas sa nasťahuje k svojim rodičom, ktorí jej budú pomáhať s bábätkom. Napriek tomu, že je vdova, nebude mať nárok na dlhšiu materskú. Nakoľko žije s rodičmi, nespĺňa podmienku osamelosti a Sociálna poisťovňa by jej žiadosť o predĺženie materského rovno zamietla.

Pokiaľ rodičia dieťaťa žijú v mimomanželskom partnerskom vzťahu, nemajú nárok, aby im bolo materské vyplácané dlhšie.

Mnohí to však aj tak risknú, lebo za pokus im to stojí a požiadajú Sociálnu poisťovňu o dlhšiu podpornú dobu poberania materského z dôvodu osamelosti – v čestnom vyhlásení neuvedú pravdivé informácie. Sociálna poisťovňa na to nemusí prísť. A jediné, čo im hrozí je, že budú povinní vrátiť časť materského, ktorá bola vyplatená neprávom.

Aj tu je priestor, aby sa pravidlá upravili tak, aby dávku získali tí, ktorí ju naozaj potrebujú.

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Kristína Turnerová Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.

články autora...

Pridaj komentár