Domáce vzdelávanie na Slovensku

Veronika 0

Domáce vzdelávanie (individuálne vzdelávanie) je spôsob plnenia školskej dochádzky definovaný v zákone číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Konkrétne sa tejto forme vzdelávania venuje §24.

Na Slovensku je domáce vzdelávanie (ďalej len DV) na I. stupni legalizované od roku 2008. Od roku 2021 sa žiaci môžu vzdelávať doma aj na II. stupni. Dovtedy sa niekoľko stoviek druhostupniarov každoročne hlásilo do zahraničných škôl, kde bolo DV na II. stupni povolené, predovšetkým do Českej Republiky.

foto: pexels.com

Tri druhy individuálneho vzdelávania

O individuálne vzdelávanie môže požiadať zákonný zástupca v troch prípadoch. Vo všetkých prípadoch o povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy. Individuálne vzdelávanie sa od roku 2021 môže povoliť:

1. Žiakovi ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje navštevovať školu, v ktorej je zapísaný. Zákonný zástupca musí predložiť potvrdenie od pediatra alebo odporúčanie od centra poradenstva a prevencie. Žiakovi, ktorý ostáva doma zo zdravotných dôvodov je škola povinná zabezpečiť učiteľa na minimálne 2 hodiny týždenne a zároveň tento žiak nevykonáva každý polrok komisionálne skúšky. Na základe priebežného hodnotenia mu bude vystavené vysvedčenie.

2. Ktorémukoľvek žiakovi základnej školy, ktorý sa pre takéto vzdelávanie rozhodne.
Zákonný zástupca musí pre dieťa zabezpečiť na vlastné náklady garanta s príslušným vzdelaním. Zároveň je takýto žiak povinný vykonávať každý polrok komisionálne skúšky zo všetkých povinných predmetov, a to buď prezenčnou alebo dištančnou formou. Na základe výsledkov skúšky dostane žiak vysvedčenie.

3. Žiakovi ktorý bol vzatý do väzby
a predpokladá sa, že sa nebude môcť zúčastňovať na vyučovaní aspoň 2 mesiace.

Kedy a ako možno požiadať o individuálne vzdelávanie

O individuálne vzdelávanie možno požiadať písomne, kedykoľvek v priebehu roka. Rovnako kedykoľvek v priebehu roka je možné individuálne vzdelávanie zrušiť a zaradiť dieťa do príslušnej triedy. O povolení aj zrušení DV rozhoduje riaditeľ školy a celý proces sprevádzajú určité písomnosti, s ktorými sú školy zvyčajne nápomocné. Rodič má právo o individuálne vzdelávanie požiadať, ale riaditeľ školy nemá povinnosť mu ho povoliť. V takom prípade musí rodič nájsť inú školu, v ktorej sú DV naklonení.

Ako prebieha kontrola doma vzdelávaných žiakov

Teoreticky môže doma vzdelávajúcim rodinám počas školského roka na dvere zaklopať školská inšpekcia alebo zástupca kmeňovej základnej školy a zisťovať aké sú materiálno-technické podmienky vzdelávania, či vzdelávanie vôbec prebieha, či je zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia detí a podobne. V praxi som o ničom takom nepočula.
Na konci každého polroka je zákonný zástupca povinný zabezpečiť účasť žiaka na komisionálnom preskúšaní, ktoré organizačne zabezpečuje kmeňová škola. Tá potom aj vydá výpis resp. vysvedčenie na konci školského roka. Riaditeľ školy môže DV zrušiť, ak žiak na polroka prepadne z niektorého predmetu.

Kde sú oficiálne zapísaní doma vzdelávaní žiaci

Na Slovensku je len niekoľko škôl ktoré majú s DV skúsenosti. Z tých niekoľko škôl je iba zopár takých, ktoré rozumejú o čom individuálne vzdelávanie skutočne je a nesnažia sa počas skúšok domaškolácke deti silou-mocou natlačiť do formičiek určených pre školácke deti. Preto doma vzdelávajúce rodiny veľmi pozorne hľadajú a vyberajú školu, ktorá by bola pre nich vhodná. Sú ochotné cestovať stovky kilometrov, a rezervovať si miesto pre svoje dieťa aj rok – dva dopredu, len aby mali istotu, že ich bude zastrešovať škola, ktorá skutočne rozumie domácemu vzdelávaniu.

Dnes je situácia oveľa lepšia a prehľadnejšia než bola pred 10 rokmi. O týchto školách sa vie, rodičia sa delia o informácie, rodiny si môžu vybrať. Tak isto – osvietených a otvorených škôl pribúda, čiže zohnať dobrú školu pre svoje domaškolácke dieťa už dnes nie je nemožné.
Dôležité je vedieť, že rodič má právo vybrať pre dieťa školu kdekoľvek na Slovensku, ale škola nemá povinnosť dieťa prijať.

Ako a kde zohnať garanta vzdelávania

Garantom vzdelávania pre DV deti na I. stupni môže byť osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním pre učiteľov I. stupňa. Garantom vzdelávania pre DV deti na II. stupni môže byť osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním pre učiteľov II. stupňa bez ohľadu na aprobáciu.

Garantom môže byť matka, babka, sesternica, suseda, bývalá učiteľka, kamarátka z Facebooku, tréner karate alebo jazdecký inštruktor. Je úplne jedno, či je na dôchodku, či momentálne vykonáva alebo nevykonáva povolanie učiteľa, alebo či vôbec niekedy v živote učil. Dôležitý je ten správny diplom.

Garant je človek, ktorý sa zaručí za úroveň vzdelávania. Vzťah medzi domaškoláckou rodinou a garantom môže byť rôzny, od veľmi úzkej a pravidelnej spolupráce, až po čisto formálny vzťah, kedy sa garant a žiak nikdy nestretnú.

Napriek tomu, že DV je na Slovensku legálne, zákony ho veľmi prísne okliešťujú. Celý systém je prísne nastavený a jeho zložitosť, nadmerná byrokratická záťaž, neférové financovanie zo strany štátu, neexistujúca podpora DV rodinám a školám, skostnatenosť myslenia, hatenie slobody vo vzdelávaní, neuznávanie neformálneho a/alebo neinštitucionálneho vzdelávania, nás nechávajú ďaleko za rozvinutými krajinami sveta, kde sa vzdelávanie mimo školy berie ako dobrá a potrebná alternatíva.

♥ Viac info v seriáli Domáca škola na Slovensku »»»

⇒ Prečo sa niekto rozhodne pre domáce vzdelávanie svojich detí

⇒ Nevýhody domáceho vzdelávania

⇒ Nútené domáce vzdelávanie

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Veronika

Šťastná manželka, majiteľka nadmerného počtu svetrov, priateľka, introvertka, hrdá mama, lektorka, naivná idealistka, kuchárka z donútenia, domškolácka učiteľka, turistka, nefajčiarka, celoživotná študentka toho čo ma práve zaujíma, žena, dobrovoľníčka,nadšená lingvistka a nepriateľka príliš parfémovanej kozmetiky.

články autora...

Pridaj komentár