Diktáty pre tretiakov – vybrané slová po „b“

Klára Grafová 0

Vybrané slová po b

by, aby, keby, bylina, bystrý, zbytočný, byť, dobyť, obyčaj, bývalý, dobytok, kobyla, býk, byvol, bývať, byt.

V štvrtom ročníku pribudnú aj vybrané slová: dobyť, Bytča, Bystrica.

Diktáty na vybrané slová – diktovanie

Diktáty 3. ročník vybrané slová po B

1.

Na lúkach sa pasie dobytok. Bylinožravá kobyla býva v obyčajnom príbytku. Jej bydlo rozbil býk. Babička má v našom byte osobitnú izbu. Obľúbila si bylinkové čaje. Vôbec nebýva unavená.

2.

Katka je bystré dievča. Číta knihu o bylinách. Jej brat sa volá Bystrík. Ráno sa bystro oblieka. Bylinárka pozná liečivé bylinky. Na poliach sa vlní obilie. Krava je bylinožravec.

3.

Kobylu nesmieš biť! Kto mi nazbiera liečivé bylinky? Keby prestala búrka! Mobil v škole nepoužívaj! Pomýlila sa pri sčítaní. Dobytok sa pasie pri bystrom potôčiku. Umy misu!

4.

Učíme sa násobilku. Mojím bydliskom je Považská Bystrica. Babka zbiera liečivé bylinky. Za dedinou sú ešte obydlia. Môj mobil je práve vybitý. Musí si už zarábať na živobytie. Včera sme hrali vybíjanú. Odpočinuli sme si v horskej ubytovni. Môj bývalý spolužiak je veľmi bystrý. Bojí sa rôznych bytostí. Prezliekla sa v kabínke. Spustilo sa silné hromobitie.

5.

Mesto Bytča je moje bydlisko. Má veľa obyvateľov. Bývajú v útulných bytoch. V obývačke im nechýba moderný nábytok. Osobitne mi chutí bylinkový čaj. Učím sa násobilku aj slabiky. Chcem byť učiteľka. Môj brat je tiež bystrý chlapec. Bude bývať v Bystrici.

6.

Z obilia melú múku. Bylinkárka stratila gombík. Bystrík zabudol násobilku. Zvony bijú na poplach. Neobyčajná bylina je liečivá. Prestaň sa biť! Gabika chce byť zdravá. 

Rodinka.sk

Diktáty na vybrané slová po B – doplňovačky

1.

Na lúkach sa pasie dob_tok. B_linožravá kob_la b_va v ob_čajnom príb_tku. Jej b_dlo rozb_l b_k. Bab_čka má v našom b_te osob_tnú izbu. Obľúb_la si b_linkové čaje. Vôbec neb_va unavená.

2.

Katka je b_stré dievča. Číta knihu o b_linách. Jej brat sa volá B_strík. Ráno sa b_stro oblieka. B_linárka pozná liečivé b_linky. Na poliach sa vlní ob_lie. Krava je b_linožravec.

3.

Kob_lu nesmieš b_ť! Kto mi nazbiera liečivé b_linky? Keb_ prestala búrka! Mob_l v škole nepoužívaj! Pom_lila sa pri sčítaní. Dob_tok sa pasie pri b_strom potôčiku. Um_ m_su!

4.

Učíme sa násob_lku. Mojím b_dliskom je Považská B_strica. Babka zbiera liečivé b_linky. Za dedinou sú ešte ob_dlia. Môj mob_l je práve vyb_tý. Musí si už zarábať na živob_tie. Včera sme hrali vyb_janú. Odpočinuli sme si v horskej ub_tovni. Môj b_valý spolužiak je veľmi b_strý. Bojí sa rôznych b_tostí. Prezliekla sa v kab_nke. Spustilo sa silné hromob_tie.

5.

Mesto B_tča je moje b_dlisko. Má veľa ob_vateľov. B_vajú v útulných b_toch. V ob_vačke im nechýba moderný náb_tok. Osob_tne mi chutí b_linkový čaj. Učím sa násob_lku aj slab_ky. Chcem b_ť učiteľka. Môj brat je tiež b_strý chlapec. Bude b_vať v B_strici.

6.

Z ob_lia melú múku. B_linkárka stratila gomb_k. B_strík zabudol násob_lku. Zvony b_jú na poplach. Neob_čajná b_lina je liečivá. Prestaň sa b_ť! Gab_ka chce b_ť zdravá.

 

Doplňovačky na vybrané slová

Nech sa páči, vyberte si, ktoré vybrané slová potrebujete precvičiť:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (28 hlasov, priemerne: 3,80 z 5)
Loading...
Author image

Klára Grafová

Obyčajná mama som. V práci pomáham deťom a rodinám a tí ma neskonale inšpirujú. Milujem voňavú jar a pokojný les.

články autora...

Pridaj komentár