Diktáty pre štvrtákov – vybrané slová po b, m

Klára Grafová 0

Vybrané slová po b

by, aby, keby, bylina, bystrý, zbytočný, byť, dobyť, obyčaj, bývalý, dobytok, kobyla, býk, byvol, bývať, byt, dobyť, Bytča, Bystrica

Vybrané slová po m

my, umyť, mydlo, mýliť sa, šmýkať sa, priemysel, priesmyk, smyk, hmýriť sa, mykať, žmýkať, myslieť, myš, hmyz, mýto, mys, Myjava

Diktáty

 

Diktáty na vybrané slová – diktovanie

1.

Obaja mysleli na to isté. Vodovodné batérie sa vyrábajú na Myjave. Z Považskej Bystrice sme cestovali cez Bytču do Žiliny. Bystrí chlapci sa nebijú. O mojej minulosti sa mýliš. Býčie zápasy sú zaujímavejšie ako bizóny. Miška už minula celú výplatu. V blahobyte sa dobre žije.

2.

Býk a býček stáli neďaleko bystriny. Bystrianska jaskyňa odhaľuje neobyčajné tajomstvá. Gazda vzal na kobylu bič. Musím si dobiť kredit na mobil. Vtáčik spadol z bidla. Miro chcel dobyť myšací hrad. Dedko smykuje hrudy na poli. Emília zaplatila mýto na vstupe do Myjavy. Mys je skalnatý výbežok do mora. Podlaha bola šmykľavá od mydla.

3.

Dobytok žerie obilie. Bičom bijem býka, kobylu aj byvola. Zuzka pribila klinec do dosky. V škole máme matematický kabinet. Jánošík nosil vybíjaný opasok. Na lúke sa mihne zmija. My ju poznáme. Miško pil minerálku. Minule rozmýšľali o svojom  budúcom povolaní.  Dvere sa musia vždy zamykať.

4.

Som šťastná bytosť. Včera sme počítali prebytok obilia a ochorel som pri tom. Manželka mi rýchlo uvarila bylinkový čaj. Ľahol som si v našom útulnom obydlí na posteľ a oddychoval som. Včera sme boli s Molnárovcami loviť ryby v Myjave. My sme chytali ryby a ženy zatiaľ pripravovali obed. Zrazu som vytiahol pstruha, no ten sa nám vyšmykol z rúk.

5.

Ráno som bol čerstvý ako rybička. Na počítanie dobytka sa už oblečiem oveľa lepšie. Myš ticho prebehla po kuchyni. Mačka si ju nevšimla, lebo pila mlieko z misky. Mama povedala, že musíme lepšie zamykať dvere. Včera ma navštívil bývalý spolužiak. Moja babička býva na dedine. Kedysi si ľudia ťažko zarábali na živobytie. Zbierali liečivé bylinky.

6.

Lieta nám tu všelijaký hmyz. Muchy sú dotieravé a prešmyknú sa cez každý malý otvor. My ich potom naháňame po celom dome. Podaril sa mi perfektný úlovok. Spadol som za ním do vody a musel som žmýkať všetko oblečenie. Aspoň sa nemusím umývať. Ubytovali sa v horskej ubytovni.

7.

Na školskom dvore sme hrali vybíjanú. Chcel by som byť čašníkom. V obilí sme zazreli nejaké zvieratko. Obyčajne hráva na bicích nástrojoch. Mamička vyžmýkala bielizeň a do umývačky vložila riad.  Zmija  zmizla  v obilí.  Náš Milan nie je namyslený. Dopustila sa viacerých omylov. K počítaču si kúpil novú myš. Tára samé nezmysly. Pošmykol sa na ľade.

Diktáty na vybrané slová – doplňovačky

1.

Obaja m_sleli na to isté. Vodovodné batérie sa vyrábajú na M_jave. Z Považskej B_strice sme cestovali cez B_tču do Žiliny. B_strí chlapci sa neb_jú. O mojej m_nulosti sa m_liš. B_čie zápasy sú zaujímavejšie ako b_zóny. M_ška už m_nula celú výplatu. V blahob_te sa dobre žije.

2.

B_k a b_ček stáli neďaleko b_striny. B_strianska jaskyňa odhaľuje neob_čajné tajomstvá. Gazda vzal na kobylu b_č. Musím si dob_ť kredit na mob_l. Vtáčik spadol z b_dla. M_ro chcel dob_ť m_šací hrad. Dedko sm_kuje hrudy na poli. Em_lia zaplatila m_to na vstupe do M_javy. M_s je skalnatý výbežok do mora. Podlaha bola šm_kľavá od m_dla.

3.

Dob_tok žerie obilie. B_čom b_jem b_ka, kob_lu aj b_vola. Zuzka prib_la klinec do dosky. V škole máme matematický kab_net. Jánošík nosil vyb_janý opasok. Na lúke sa m_hne zm_ja. M_ ju poznáme. M_ško pil m_nerálku. M_nule rozm_šľali o svojom budúcom povolaní.  Dvere sa musia vždy zam_kať.

4.

Som šťastná b_tosť. Včera sme počítali preb_tok ob_lia a ochorel som pri tom. Manželka mi rýchlo uvarila b_linkový čaj. Ľahol som si v našom útulnom ob_dlí na posteľ a oddychoval som. Včera sme boli s Molnárovcami loviť ryby v M_jave. M_ sme chytali ryby a ženy zatiaľ pripravovali obed. Zrazu som vytiahol pstruha, no ten sa nám vyšm_kol z rúk.

5.

Ráno som bol čerstvý ako rybička. Na počítanie dob_tka sa už oblečiem oveľa lepšie. M_š ticho prebehla po kuchyni. Mačka si ju nevšimla, lebo pila mlieko z m_sky. Mama povedala, že musíme lepšie zam_kať dvere. Včera ma navštívil b_valý spolužiak. Moja bab_čka b_va na dedine. Kedysi si ľudia ťažko zarábali na živob_tie. Zbierali liečivé b_linky.

6.

Lieta nám tu všelijaký hm_z. Muchy sú dotieravé a prešm_knú sa cez každý malý otvor. M_ ich potom naháňame po celom dome. Podaril sa mi_ perfektný úlovok. Spadol som za ním do vody a musel som žm_kať všetko oblečenie. Aspoň sa nemusím um_vať. Ub_tovali sa v horskej ub_tovni.

7.

Na školskom dvore sme hrali vyb_janú. Chcel b_ som b_ť čašníkom. V ob_lí sme zazreli nejaké zvieratko. Ob_čajne hráva na b_cích nástrojoch. Mam_čka vyžm_kala bielizeň a do um_vačky vložila riad.  Zm_ja  zm_zla  v ob_lí.  Náš M_lan nie je nam_slený. Dopustila sa viacerých om_lov. K počítaču si kúpil novú m_š. Tára samé nezm_sly. Pošm_kol sa na ľade.

Diktáty pre štvrtákov – ďalšie vybrané slová

Doplňovačky na vybrané slová

Nech sa páči, vyberte si, ktoré vybrané slová potrebujete precvičiť:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (22 hlasov, priemerne: 3,64 z 5)
Loading...
Author image

Klára Grafová

Obyčajná mama som. V práci pomáham deťom a rodinám a tí ma neskonale inšpirujú. Milujem voňavú jar a pokojný les.

články autora...

Pridaj komentár