Diktáty pre štvrtákov – vybrané slová po s, v, z

Klára Grafová 0

Vybrané slová po S

syn, syr, sýty, sypať, syčať, sykať, sýkorka, syseľ, sychravý, vysychať

Vybrané slová po V

vy, vysoký, zvyk, vydra, vyžla, výr, výskať, vyť, vyhňa, predpony vy-, vý-, Vyhne

Vybrané slová po Z

jazyk, nazývať, ozývať sa, pozývať, prizývať, prezývať, vyzývať

Diktáty na vybrané slová – diktovanie

1.

Nenásytná Silvia zjedla veľký kus syra. Líce mala nafúknuté ako syseľ a hlasno syčala. Vilo a Zita ju škaredo prezývajú. Vyzvali deti na súboj v preskakovaní lavičky. Tu môžu preukázať svoju silu a vytrvalosť. Evička je rýchla ako vyžla a Viktor šikovný ako vydra. V čase pretekov bolo veľmi sychravo. Siréna vítala víťazov aj porazených.

2.

Do prírody zavítala zima. Vonku zavýja vietor a padá sypký sneh. Obilie je v sýpke, zelenina v pivnici. Krajina spí. Sýkorky sa ozývajú pri domoch. Deti  sa tešia na Vianoce. Príbytky budú vyzdobené a vysvietené. Na stole bude ryba, syr, víno a koláče. Zita dostane bábiku, Simona mobil, Viktor vyžlu. Silvester bude veselý. Ohňostroj vyletí vysoko. Všetci budú výskať.

3.

Jeseň býva sychravá. Z oblohy visia sivé mraky. Zakryli slnko a vítajú zimu.. V komíne zavýja víchor ako siréna. V noci húka výr a kuviká kuvik. Syseľ a vydra sa vytrvalo zásobujú. Sýkorky prezimujú pri ľuďoch.  Zo sýpky vybehli nenásytné myši. Zacítili veľký kus syra. Rýchlo vbehli do kuchyne. Víťazne sa zahryzli do škatule. Tá však zívala prázdnotou. Silvia a Zita zvýskli a vybehli z príbytku.

4.

V sychravom počasí ostávali doma. V záhradke sme sadili sirôtky. Nasypala múku do sita. Sýty hladnému neverí. Buchty poliala sladkým sirupom. Môj syn má rád syrové tyčinky. Studnička v lese pomaly vysychá. Na svoju silu sa nespolieha. Mamička mi kúpila zimnú vetrovku.  V našej triede má každý nejakú prezývku. 

5.

Deti šantili a výskali od radosti. Vydra rozvírila hladinu vody. Hrad stojí na vyvýšenom mieste. Na oblohe sa po víchrici zjavil nezvyčajný úkaz. Oči si privykli na tmu. Privítali vynikajúceho herca. Prasatám dávajú zvyšky jedál. Jedli výborné zákusky. Zíval od únavy, lebo dlho pracoval. Zistil som, že všetci nehovoria anglickým jazykom. Tatry nazývajú  našimi veľhorami.

6.

Náš sused získal najvyššie ocenenie. Na sídlisku privítali víťazov súťaže  v zívaní. Syseľ prežije zimu v zemi. Sýkorkám v zime sypeme semienka. Vy ste tretiaci? Videli sme vás v telocvični. Usporiadatelia pozývajú žiakov na preteky. Všetci sa zišli na štadióne. V továrni hučí siréna. Dnes je sychravo. Presypeme múku cez sito. 

Diktáty na vybrané slová – doplňovačky

1.

Nenás_tná S_lvia zjedla veľký kus s_ra. Líce mala nafúknuté ako s_seľ a hlasno s_čala. V_lo a Z_ta ju škaredo prez_vajú. V_zvali deti na súboj v preskakovaní lav_čky. Tu môžu preukázať svoju s_lu a v_trvalosť. Ev_čka je r_chla ako v_žla a V_ktor šikovný ako v_dra. V čase pretekov bolo veľmi s_chravo. S_réna v_tala v_ťazov aj porazených.

2.

Do pr_rody zav_tala z_ma. Vonku zav_ja vietor a padá s_pký sneh. Ob_lie je v s_pke, zelenina v p_vnici. Krajina sp_. S_korky sa oz_vajú pri domoch. Deti  sa tešia na Vianoce. Príb_tky budú v_zdobené a v_svietené. Na stole bude r_ba, s_r, v_no a koláče. Z_ta dostane báb_ku, S_mona mob_l, V_ktor v_žlu. S_lvester bude veselý. Ohňostroj v_letí vysoko. Všetci budú v_skať.

3.

Jeseň b_va s_chravá. Z oblohy v_sia s_vé mraky. Zakr_li slnko a v_tajú z_mu. V kom_ne zav_ja v_chor ako s_réna. V noci húka v_r a kuv_ká kuv_k. S_seľ a v_dra sa v_trvalo zásobujú. S_korky prez_mujú pri ľuďoch.  Zo s_pky v_behli nenás_tné m_ši. Zacítili veľký kus s_ra. R_chlo vbehli do kuchyne. V_ťazne sa zahr_zli do škatule. Tá však z_vala prázdnotou. S_lvia a Z_ta zv_skli a v_behli z príb_tku.

4.

V s_chravom počasí ostávali doma. V záhradke sme sadili s_rôtky. Nas_pala múku do s_ta. S_ty hladnému neverí. Buchty poliala sladkým s_rupom. Môj s_n má rád s_rové tyčinky. Studnička v lese pomaly v_s_chá. Na svoju s_lu sa nespolieha. Mam_čka mi kúpila z_mnú vetrovku.  V našej triede má každý nejakú prez_vku. 

5.

Deti šantili a v_skali od radosti. V_dra rozv_rila hladinu vody. Hrad stojí na v_v_šenom mieste. Na oblohe sa po v_chrici zjavil nezv_čajný úkaz. Oči si priv_kli na tmu. Priv_tali v_nikajúceho herca. Prasatám dávajú zv_šky jedál. Jedli v_borné zákusky. Z_val od únavy, lebo dlho pracoval. Z_stil som, že všetci nehovoria anglickým jaz_kom. Tatr_ naz_vajú  našimi veľhorami.

6.

Náš sused z_skal najv_ššie ocenenie. Na s_dlisku priv_tali v_ťazov súťaže  v z_vaní. S_seľ prežije z_mu v zemi. S_korkám v z_me s_peme semienka. V_ ste tretiaci? V_deli sme vás v telocvični. Usporiadatelia poz_vajú žiakov na preteky. Všetci sa z_šli na štadióne. V továrni hučí s_réna. Dnes je s_chravo. Pres_peme múku cez s_to.

Diktáty na ďalšie vybrané slová

Doplňovačky na vybrané slová

Nech sa páči, vyberte si, ktoré vybrané slová potrebujete precvičiť:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (10 hlasov, priemerne: 3,70 z 5)
Loading...
Author image

Klára Grafová

Obyčajná mama som. V práci pomáham deťom a rodinám a tí ma neskonale inšpirujú. Milujem voňavú jar a pokojný les.

články autora...

Pridaj komentár