Diktáty pre štvrtákov – vybrané slová po p, r

Klára Grafová 0

Vybrané slová po p

pyšný, pýtať, pýr, pysk, pytliak, kopyto, pykať

Vybrané slová po R

ryba, rýchly, rys, ryť, hrýzť, kryť, strýc, ryža, bryndza, rýpať, rytier, koryto, korytnačka, ryšavý, ryk, trýzniť, ryha, rýdzi, kryha, úryvok, rysavý, prýštiť, rým, Torysa, Korytnica, kryštál

Diktáty na vybrané slová – diktovanie

1.

Milan a Rita sa vybrali do Ríma. Rím je starobylé mesto v Taliansku. Cestovali rýchlikom. Vlak hlasno pískal. Mesto má veľa obyvateľov a prepychové domy. Z fontán na námestí prýštila voda. Ritu trápil hlad a smäd. Na obed si dali rizoto a minerálku. Potom stretli strýka. Má ryšavé vlasy a sivé oči. V jeho byte prespali. Ráno zmizli na stanicu.

2.

Pytač prišiel popýtať Milku o ruku. Rýchlo sa zapýrila. Dal jej krištáľovú vázu. Ukryla ju do skrine. Pytač sa jej páčil. Vyrobil koryto, píska na píšťalke a chová dobytok. Netrýzni ani býka, ani kobylu. Milka má rysavé vlasy. Pije len minerálku Korytnicu. Má rada rizoto s rýdzikmi. Vôbec nie je pyšná.

3.

Pytač sa zapýril a rýchlo zmizol za skriňou. Pískal si na drevenej píšťalke. Rybár začul pieseň až k Toryse. Dostal chuť na bryndzové halušky a studené pivo. Z lesa bolo počuť aj ryčanie zvierat. Iste tam pobehuje aj pytliak. Nohou rozryje zem a urobí v nej ryhu. Má rysavé vlasy a modré oči. Rád hryzie jablká a obhrýza kosti.

4.

Pri Toryse sa pyšne prechádzalo ryšavé dievčatko. Nevšímalo si ani piskot hrajúcich sa detí. Zamyslene prešlo cez križovatku a rýchlo prebehlo k prepychovému príbytku. Zo skrinky vybralo škoricový koláčik a odhryzlo si veľký kúsok. Zrazu sa z pivnice ozvala rana. Dievčatko sa potichu prikradlo k dverám a zbadalo prepichnutý balón. Očami prebehlo po tmavej miestnosti. V kúte ležalo deravé koryto plné pilín.

5.

Pýši sa svojím krasopisom. Väzeň si odpykával trest. Z dvora začul pisk píšťalky. Malá Janka sa od hanby zapýrila. Za opytovacou vetou píšeme otáznik. Bodliaky majú nepríjemné pichliače. Stryná uvarila rybaciu polievku. Vyryl ryhu do dreva. Korisťou bol rys ostrovid. Vystrihla z papiera korytnačku. Skrýšu si urobili v skrini.

6.

Kapitán lode rozprával príbehy o pirátoch  a  pytliakoch. V pysku má veľké zuby. Z ryže a zeleniny pripravila rizoto. Príroda sa rýchlo zobudila. Ohryzky sa hádžu do koša. Páči sa nám príbeh o rytierovi. Na križovatke svieti semafor. Ryba rýchlo plávala vo vode a predbehla riečneho raka. Peťko riskoval, keď ho chcel rýľom dosiahnuť na druhú stranu potoka. 

 

Diktáty na vybrané slová – doplňovačky

1.

M_lan a R_ta sa vybrali do R_ma. R_m je starob_lé mesto v Taliansku. Cestovali r_chlikom. Vlak hlasno p_skal. Mesto má veľa ob_vateľov a prep_chové domy. Z fontán na námestí pr_štila voda. R_tu tráp_l hlad a smäd. Na obed si dali r_zoto a m_nerálku. Potom stretli str_ka. Má r_šavé vlasy a s_vé oči. V jeho b_te prespali. Ráno zm_zli na stanicu.

2.

P_tač prišiel pop_tať Milku o ruku. R_chlo sa zap_rila. Dal jej kr_štáľovú vázu. Ukr_la ju do skr_ne. P_tač sa jej páčil. V_robil kor_to, p_ska na p_šťalke a chová dob_tok. Netr_zni ani b_ka, ani kob_lu. M_lka má r_savé vlasy. P_je len m_nerálku Kor_tnicu. Má rada r_zoto s r_dzikmi. Vôbec nie je p_šná.

3.

P_tač sa zap_r_l a r_chlo zm_zol za skr_ňou. P_skal si na drevenej p_šťalke. R_bár začul pieseň až k Tor_se. Dostal chuť na br_ndzové halušky a studené p_vo. Z lesa bolo počuť aj r_čanie zvierat. Iste tam pobehuje aj p_tliak. Nohou rozr_je zem a urobí v nej r_hu. Má r_savé vlasy a modré oči. Rád hr_zie jablká a obhr_za kosti.

4.

Pr_ Tor_se sa p_šne prechádzalo r_šavé dievčatko. Nevšímalo si ani p_skot hrajúcich sa detí. Zam_slene prešlo cez križovatku a r_chlo prebehlo k prep_chovému príb_tku. Zo skr_nky vybralo škor_cový koláčik a odhr_zlo si veľký kúsok. Zrazu sa z p_vnice ozvala rana. Dievčatko sa potichu pr_kradlo k dverám a zbadalo prep_chnutý balón. Očami prebehlo po tmavej miestnosti. V kúte ležalo deravé kor_to plné p_lín.

5.

P_ši sa svojím krasop_som. Väzeň si odp_kával trest. Z dvora začul p_sk p_šťalky. Malá Janka sa od hanby zap_rila. Za op_tovacou vetou p_šeme otáznik. Bodliaky majú nepríjemné p_chliače. Str_ná uvar_la r_baciu polievku. Vyr_l r_hu do dreva. Kor_sťou bol r_s ostrovid. Vystr_hla z papiera kor_tnačku. Skr_šu si urobili v skr_ni.

6.

Kap_tán lode rozprával pr_behy o p_rátoch  a  p_tliakoch. V p_sku má veľké zuby. Z r_že a zeleniny pripravila r_zoto. Pr_roda sa r_chlo zobudila. Ohr_zky sa hádžu do koša. Páči sa nám pr_beh o r_tierovi. Na kr_žovatke svieti semafor. R_ba r_chlo plávala vo vode a predbehla riečneho raka. Peťko r_skoval, keď ho chcel r_ľom dosiahnuť na druhú stranu potoka.

Diktáty na ďalšie vybrané slová

Doplňovačky na vybrané slová

Nech sa páči, vyberte si, ktoré vybrané slová potrebujete precvičiť:

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (2 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...
Author image

Klára Grafová

Obyčajná mama som. V práci pomáham deťom a rodinám a tí ma neskonale inšpirujú. Milujem voňavú jar a pokojný les.

články autora...

Pridaj komentár